Q
Wat kost een mediation gemiddeld?
ADe kosten zijn afhankelijk van de duur van de opdracht. Een uurtarief is het uitgangspunt en soms de huur van de gespreksruimte. Gemiddeld duurt een mediationgesprek niet langer dan 2,5  uur per keer.
Q
Wat houdt geheimhouding in?
ADe geheimhoudplicht die men afspreekt in de mediationovereenkomst houdt in dat alles wat binnen de mediation besproken wordt, in principe geheim is. Dit betekent ook dat men de informatie verkregen in de mediation niet mag gebruiken in een procedure, wanneer de mediation niet slaagt. Dit is belangrijk, omdat partijen hierdoor vrijer kunnen spreken.
Q
Hoe vertel ik de andere partij dat ik mediation wil?
AOm een mediation te kunnen starten moeten alle betrokken partijen bereid zijn zich in te spannen het conflict op te lossen. Wat kan helpen is na te denken over je eigen belangen, die van de ander en de gemeenschappelijke belangen. Die laatste kunnen wellicht de basis zijn om samen te kiezen voor mediation. De vraag is wat de toegevoegde waarde is van mediation ten opzichte van de alternatieve wegen om het probleem op te lossen. Een andere vraag is of je via een andere weg het probleem ook echt op kunt lossen. Zo wordt een burengeschil soms vertaald in een conflict over een boom, terwijl er veel meer aan de hand is. Voor achterliggende emoties is bij de rechter echter geen plaats. In dat geval lijkt mediation een beter alternatief. Dan los je immers structureel iets op.
Q
Wat gebeurt er met de gemaakte afspraken?
AOp alles wat de mediation betreft, rust geheimhoudingsplicht. Dit gaat over alles wat in de mediationgesprekken of telefonisch wordt besproken en alles wat vastgelegd wordt in verslagen of correspondentie. Dit betreft ook ingenomen standpunten en tussentijdse voorstellen of afspraken gedurende de meditation. De mediator draagt er zorg voor dat hetgeen de Partijen zijn overeengekomen ter oplossing van een bestaand of ter voorkoming van een geschil, deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een overeenkomst wordt vastgelegd. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.
Q
Hoe kies ik een geschikte mediator?
A

Het is belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Een gezamenlijk kennismakingsgesprek kan uitkomst bieden.

Misschien wilt u zelf een suggestie doen voor een mediator, bijvoorbeeld iemand die u werd aanbevolen. Dan is het handig om eerst met de wederpartij te overleggen hoe u samen tot de keuze voor een mediator kunt komen, voordat u een naam noemt. Nadat de wederzijdse uitgangspunten helder zijn en de ander akkoord gaat met een suggestie van u, kunt u uw voorkeur uitspreken. Doet u dat direct, dan is het risico groot dat de ander uw keuze wantrouwt en dat uw keuze afvalt

Q
Worden alle conflicten opgelost?
ANiet alle conflicten worden met mediation opgelost. Het slagingspercentage ligt rond de 80%.
Q
Wat als de andere partij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken?
AAls een partij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, lijkt een gang naar de rechter onafwendbaar. Het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst via de notaris of een gerechtelijk vonnis te voorzien van een zg. executoriale titel. Met een executoriale titel zijn gemaakte afspraken afdwingbaar via de deurwaarder of de rechter.
Q
Kan ik me laten bijstaan door een adviseur of een advocaat?
ADat is zeker mogelijk. Over het algemeen is het wel wenselijk dat de andere partij dan ook door een adviseur of advocaat laat bijstaan, zodat er sprake is van evenwicht. Tijdens een eerste bijeenkomst worden over het algemeen ieders motieven om de voorkeur te geven aan een bepaalde samenstelling tijdens de mediation besproken.
Q
Neutraliteit en partijdigheid
AHet inzetten van een mediator is soms punt van discussie. Er wordt dan getwijfeld aan normen en waarden als neutraliteit en onpartijdigheid. Waar het in een mediation vooral om gaat, is het vertrouwen tussen partijen en de mediator. De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de mediator niet de ene of de andere partij voortrekt. De neutraliteit is de ruggengraat van het vak.

Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen. De mediator die ten volle wordt vertrouwd tilt het mediationproces naar een hoger plan en is op zijn allerbest.

Q
Wie nemen er deel aan de mediation?
ANaast de mediator zijn in principe alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. Mediation functioneert optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.

Q
Is mediation mogelijk bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is?
AHet is ingewikkelder, maar mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten wel bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.

Als in een conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en Ondernemingsraad, moet in de mediationgesprekken bij het zoeken naar oplossingen in ieder geval extra aandacht besteed worden aan (communicatie met) die achterban.

Q
Zijn arbeidsconflicten op te lossen met een mediation?
AArbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken partijen weer met elkaar in gesprek. Het is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. De rancune verdwijnt; beide partijen hebben hun conflict immers zelf opgelost.

Niet ieder conflict kan worden opgelost. In het overgrote deel van de gevallen lukt dit wel.

Ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en er worden dingen duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen partijen in de mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan.

Q
Kun je verplicht worden om aan een mediationtraject deel te nemen?
ADeelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Steeds vaker stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook aan te raden om mediation een kans te geven en voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten. Soms is de twijfel of mediation zinvol is, gebaseerd op een vooroordeel of op onbekendheid met mediation.
Q
Is het voorstel tot mediation niet een zwaktebod?
ANee, integendeel. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat de wens bestaat om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen.

Een mediationpoging verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat.

Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.