Stap 1

Intakegesprek

Stap 2

Exploratiefase

Stap 3

Onderhandelingsfase

Stap 4

Afsluiting

WAT IS MEDIATION?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale derde de partijen begeleidt om een gezamenlijk gedragen besluit te nemen om tot een oplossing van hun conflict te komen. Deze derde, de mediator, geeft geen adviezen en neemt ook geen beslissingen, maar zorgt ervoor de in het conflict betrokken partijen zelf tot een oplossing komen.

Stap 1: Intakegesprek

Jullie maken kennis met de mediator. De beide partijen krijgen informatie over mediation en tekenen samen met de mediator een mediation-overeenkomst. Hierin staan afspraken over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting (men kan de mediation stoppen wanneer men wil, maar zolang deze loopt, stapt niemand naar de rechter. Lopende procedures worden opgeschort). Ieder kan vrijuit praten en voorstellen doen. Slaagt de mediation niet, dan mag de verkregen informatie niet in een procedure worden ingebracht.

Stap 2: Exploratiefase

De partijen gaan onder begeleiding van de mediator in op het conflict, tot de standpunten en belangen duidelijk zijn. De mediator leidt als onafhankelijke, neutrale gespreksleider het proces in banen. Tijdens de mediation wordt gekeken wat maakt dat partijen er samen niet uitkomen. Vaak blokkeren emoties de communicatie. Pas als die boven tafel zijn, kan er met succes gezamenlijk gewerkt worden aan een bevredigende oplossing voor het geschil.

Hierbij is ruimte voor zowel de inhoud van het conflict als de emoties die een oplossing in de weg kunnen staan. Door over belangen te praten in plaats van standpunten ontstaat er ruimte voor onderhandeling. De mediator probeert er voor te zorgen dat partijen hun standpunten loslaten en vanuit hun belangen gaan onderhandelen. Zo kan er een win-win situatie ontstaan.

Zodra duidelijk is waar het de deelnemers werkelijk om te doen is, begeleidt de mediator partijen bij het zoeken naar creatieve oplossingen. De acceptatie van die oplossing is dan ook groot, veel groter dan van een uitspraak van de rechter.

Stap 3: Onderhandelingsfase

Na de exploratiefase is de vraag aan partijen of zij bereid zijn om te zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan ieders belang. De partijen bedenken opties voor mogelijke oplossingen, waarbij zij proberen een meerwaarde voor beide partijen te behalen.

Stap 4: Afsluiting

Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, met daarin de afspraken die partijen samen hebben gemaakt. De vaststellingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

Samen werken

Mediation is geschikt voor alle denkbare conflicten, zowel zakelijk als privé. Mediation heeft als groot voordeel dat de verhoudingen tussen mensen intact blijven. Dat is van onschatbare waarde voor partijen die in de toekomst nog met elkaar te maken krijgen. Als een conflict voor de rechter wordt uitgevochten, ‘vechten’ partijen voor hun gelijk. Relaties sneuvelen bij het overtuigen van de rechter. Bij mediation proberen partijen dat ‘gelijk hebben’ in te ruilen voor waar het hen werkelijk om te doen is. Doordat zij samenwerken aan de oplossing van een conflict, wordt de relatie zelfs versterkt.

Indien het raadzaam is om een tweede mediator in te schakelen (bijvoorbeeld bij groepsmediation), dan zal ik dat altijd eerst met de betrokkenen overleggen. Ook bespreek ik dan de extra kosten die daaraan verbonden zijn.

logos-sertificate